ĐẦU MẠNG / KIỀM MẠNG

Đầu line điện thoại RJ11

1.000 VNĐ

ĐẦU MẠNG / KIỀM MẠNG

Đầu mạng RJ45 nhựa

2.000 VNĐ

ĐẦU MẠNG / KIỀM MẠNG

Đầu nối mạng RJ45 1-1 (NM1-1)

10.000 VNĐ

ĐẦU MẠNG / KIỀM MẠNG

Đầu nối mạng RJ45 1-2 (NM1-2)

15.000 VNĐ